ติดตามรูปแบบการนอนของลูกน้อย

ติดตามรูปแบบการนอนของลูกน้อย

ดร. เบอร์ นา เอลคาเบส ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ ความสุขที่ลูกน้อยของคุณแสดงออกเมื่อตื่นนอนตอนเช้าเป็ นสัญญาณบ่งบอกว่าเขา/เธอนอนหลับได้ดีเพียงใด และยังคงพัฒนา และเติบโตอย่างมีความสุข ดว้ยการจดัให้มีกิจวตัรการนอนหลบั ที่ดีต่อส

ที่ปรึกษาเนื้อหา Molfix:

ดร. เบอร์ นา เอลคาเบส ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ ความสุขที่ลูกน้อยของคุณแสดงออกเมื่อตื่นนอนตอนเช้าเป็ นสัญญาณบ่งบอกว่าเขา/เธอนอนหลับได้ดีเพียงใด และยังคงพัฒนา และเติบโตอย่างมีความสุข ดว้ยการจดัให้มีกิจวตัรการนอนหลบั ที่ดีต่อสุขภาพ คุณสามารถมนั่ ใจไดว้่าเขา/เธอตื่นข้ึนมาพร้อมกับ รอยยิ้มอย่างมีความสุขและเติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขอย่างต่อเนื่อง

ที่ปรึกษาเนื้อหา Molfix: ดร. เบอร์ นา เอลคาเบส ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ ความสุขที่ลูกน้อยของคุณแสดงออกเมื่อตื่นนอนตอนเช้าเป็ นสัญญาณบ่งบอกว่าเขา/เธอนอนหลับได้ดีเพียงใด และยังคงพัฒนา และเติบโตอย่างมีความสุข ดว้ยการจดัให้มีกิจวตัรการนอนหลบั ที่ดีต่อสุขภาพ คุณสามารถมนั่ ใจไดว้่าเขา/เธอตื่นข้ึนมาพร้อมกับ รอยยิ้มอย่างมีความสุขและเติบโตอย่างมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขอย่างต่อเนื่อง

หลังจากพิมพ์ตารางติดตามการนอนของทารก (หรื อหลังจากสร้างเทมเพลตเดียวกันบนคอมพิเวอตร์ของคุณหรื อบน แผ่นกระดาษ) คุณสามารถก าหนดรูปแบบการนอนหลับของทารกได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันโดยระบายสีในกล่องขนาดเล็กตาม ก าหนดเวลา ซึ่งสอดคลอ้งกบั ชวั่ โมงที่ลูกนอ้ยของคุณนอนทุกวน

ลูกน้อยของฉันต้องการนอนมากแค่ไหน?

ความต้องการการนอน 15-18 ชั่วโมงต่อวนัของทารกแรกเกิดจะลดลงเหลือ 12-14 ชั่วโมงหลงัจาก 6 เดือนแรกของเธอผ่าน ไป การนอนหลบัในเวลากลางวนัของทารกวยัน้ีมกัจะยาวประมาณ 2-3 ชวั่ โมง โดยงีบหลบัวนัละสองคร้ังในช่วงเที่ยงและตอน บ่าย เนื่องจากจา นวนคร้ังที่คุณให้นมลูกในตอนกลางคืนลดลงการนอนตอนกลางคืนจะนานข้ึนและถูกรบกวนนอ้ยลง

หากลูกนอ้ยของคุณตื่นกลางดึกมากกว่าหน่ึงคร้ังท้งั ๆ ที่คุณไม่ได้ให้นมลูก คุณไม่ใช่แค่คนเดียว เพราะทารกเกือบครึ่ งที่อายุ 6- 12 เดือนมักตื่นกลางดึกการทิ้งของเล่นเป็นเพื่อนนอนกบัลูกนอ้ยของคุณ และแงม้ ประตูบา้นไว้เพื่อให้เธอได้ยินเสียงของคุณอาจ น าไปสู่ความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้เธอนอนหลับอย่างสงบ

จุดสบายสู่ความฝันอันแสนสุข

ลูกนอ้ยของคุณนอนหลบัไดด้ีข้ึนมากเมื่อกน้ของเขา/เธอแห้งและสะอาด ดังที่กล่าวไว้ว่า หากคุณเลือกผ้าอ้อมคุณภาพดีและสวม ใส่สบายคุณสามารถมั่นใจได้ว่าเขา/เธอนอนหลบัอย่างเต็มอิ่มและมีความสุข หากคุณแน่ใจว่าเขา/เธอไม่หิวและเรอ คุณก็ สามารถเตรียมตัวให้พร้อมที่จะนอนได

คุณแม่หลายคนก าหนดกิจวัตรก่อนนอนเพื่อสร้างความรู้สึกเป็ นระเบียบเกี่ยวกับรูปแบบการนอนหลับตอนกลางคืนและกลางวัน ของทารกก่อนอื่น คุณสามารถกา หนดช่วงเวลาระหว่างที่ลูกนอ้ยของคุณนอนหลบั และสร้างกิจวตัรเพื่อเริ่มคร่ึงชวั่ โมงก่อนเริ่ม ช่วงเวลาน้ีอาบน้า ให้ทารก ให้นมขวดหรือให้นมลูก อ่านหนังสือและร้องเพลงให้เขา/เธออาจเป็ นส่วนหนึ่งของกิจวัตรการนอน ของคุณ กุญแจสู่ความส าเร็จคือการทา ซ้ าทุกวนั ในเวลาเดียวกนั ดงัน้นัลูกนอ้ยของคุณจะรับรู้ได้ว่าเวลาน้ีเป็นเวลานอนของเขา/ เธอและหลับไปอย่างสงบสุข

เนื้อหาโดย: ZNN Network www.znnnetwork.com

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน