ข้อตกลงในการใช้งาน

ลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่อยู่ในเว็ปไซต์นี้เป็นของ molfix.com

(เรียกว่า “Molfix” ในบริบทนี้) เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เนื้อหาและองค์ประกอบของเว็ปไซต์ Molfix นั้น ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้า

องค์ประกอบ ข้อความ บทความ รูปภาพ เอกสาร ภาพถ่าย ภาพวาด เสียง ป้าย และผลิตภัณฑ์ทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดภายในเนื้อหาของเว็ปไซต์รวมถึงรหัสและซอฟต์แวร์นั้นได้รับการคุ้มครองตามข้อบังคับทางกฎหมาย ห้ามคัดลอก ดัดแปลง ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ หรืออัปโหลดไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือแจกจ่ายเนื้อหาในเว็ปไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก molfix

ข้อความ บทความ ภาพ เสียง และองค์ประกอบอื่น ๆ ทุกประเภทที่มีอยู่ในเว็บไซต์ www.molfix.com อาจถูกใช้ ภายใต้เงื่อนไขของการอ้างอิง

ให้ทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็ปไซต์ Molfix และใช้บริการต่างๆ ที่รวมอยู่ในเว็ปไซต์ Molfix จะถือว่าได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานแล้ว