วิธีป้องกันผื่นผ้าอ้อมเพื่อสุขภาพและความสุขของทารก

 วิธีป้องกันผื่นผ้าอ้อมเพื่อสุขภาพและความสุขของทารก

คุณจำนิทำนเรื่อง เจ้าหญิงกับฝักถั่ว ได้ไหม? ถั่วเพียงเม็ดเดียวที่อยู่ใต้เบำะลึกหลำยชั้นซึ่งรบกวนเจ้ำหญิงที่ควำมรู้สึกไวได้อย่ำงไร? ถ้ำพ่อแม่ของเจ้ำหญิงเป็นส่วนหนึ่งของเทพนิยำย พวกเขำจะเอำถั่วนั้นออกก่อนนอนทันที เหมือนกับสิ่งที่คุณทำ...

 

 

ที่ปรึกษาเนื้อหา Molfix:

ดร. เบอร์นา เอลคาเบส ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์

คุณจำนิทำนเรื่อง เจ้าหญิงกับฝักถั่ว ได้ไหม? ถั่วเพียงเม็ดเดียวที่อยู่ใต้เบำะลึกหลำยชั้นซึ่งรบกวนเจ้ำหญิงที่ควำมรู้สึกไวได้อย่ำงไร? ถ้ำพ่อแม่ของเจ้ำหญิงเป็นส่วนหนึ่งของเทพนิยำย พวกเขำจะเอำถั่วนั้นออกก่อนนอนทันที เหมือนกับสิ่งที่คุณทำ...

เพื่อที่จะแน่ใจว่ำเจ้ำหญิงน้อยและ/หรือเจ้ำชำยจะมีชีวิตอยู่อย่ำงมีควำมสุขตลอดไป คุณอำจต้องคิดหำวิธีแก้ปัญหำใหม่ๆ สำหรับควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกัน เพื่อให้แน่ใจว่ำพวกเขำจะรู้สึกสบำยและสงบสุข ปัญหำหนึ่งที่คุณต้องดูแลคือ “ผื่นผ้ำอ้อม” คุณสำมำรถเอำชนะปัญหำนี้/ของเธอได้โดยที่แม่ทุกคนต้องเผชิญก่อนที่มันจะเติบโตจนมีขนำดเท่ำเม็ดถั่ว ฟังคำแนะนำของ Molfix ในกำรรักษำควำมสบำยของลูกน้อย

มีผลิตภัณฑ์มำกมำยในท้องตลำดที่พัฒนำโดยแบรนด์ต่ำงๆ เพื่อต่อต้ำนและรักษำอำกำรผื่นผ้ำอ้อม อย่ำงไรก็ตำม สิ่งนี้ไม่ได้หมำยควำมว่ำทุกผลิตภัณฑ์จะเหมำะกับลูกน้อยของคุณ ทำงเลือกที่ดีที่สุด คือให้ตรวจสอบปฏิกิริยำของผิวของทำรกอย่ำงใกล้ชิดต่อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ และเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น หำกผิวของทำรกแพ้เป็นพิเศษและ/หรือแพ้ง่ำยเกินไป คุณสำมำรถขอคำแนะนำจำกกุมำรแพทย์และ/หรือแพทย์ผิวหนังเกี่ยวกับกำรเลือกผลิตภัณฑ์

ข้อแนะนาเรื่องผื่นผ้าอ้อม

  • • เปลี่ยนผ้ำอ้อมของลูกน้อยเป็นประจำทุก ๆ สองสำมชั่วโมง และพยำยำมทำให้ก้นของเธอแห้งและสะอำดตลอดเวลำ อย่ำละเลยที่จะเปลี่ยนผ้ำอ้อมเปียกในตอนกลำงคืนเมื่อเธอหลับ คุณต้องเปลี่ยนผ้ำอ้อมของลูกน้อยโดยไม่ชักช้ำ โดยเฉพำะหลังจำกขับถ่ำย
  • • ทำควำมสะอำดบริเวณผ้ำอ้อมอย่ำงระมัดระวังเมื่อมีกำรเปลี่ยนผ้ำอ้อมแต่ละครั้ง แทนที่จะใช้ทิชชู่เปียกที่มีแอลกอฮอล์หรือน้ำหอม ให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำควำมสะอำดอย่ำงอ่อนโยนและเหมำะสำหรับผิวบอบบำงของลูกน้อย คุณสำมำรถลองใช้ผ้ำเช็ดทำควำมสะอำดเด็กของ Molfix ที่ปรำศจำกแอลกอฮอล์และพำรำเบนได้
  • • ดูแลทำควำมสะอำดผิวของลูกน้อยอย่ำงอ่อนโยนรำวกับว่ำคุณกำลังกอดรัดเขำ/เธอ หำกเป็นไปได้ ให้ล้ำงก้นของทำรกด้วยน้ำอุ่น (ด้วยน้ำเปล่ำเท่ำนั้น โดยไม่ต้องใช้สบู่หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ำยกัน) และเช็ดให้แห้งเมื่อทำควำมสะอำด
  • • หลังจำกเปลี่ยนผ้ำอ้อมแต่ละครั้ง ให้ใช้ครีมทำผื่นที่จะสร้ำงชั้นป้องกันบนผิวหนังของทำรก อย่ำทำครีมแค่บริเวณผ้ำอ้อมแต่ให้ทำบริเวณขำหนีบของทำรกและรอยพับที่ขำด้วย ไม่แนะนำให้ใช้แป้งเด็กอีกต่อไปเนื่องจำกผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่ำงๆ

 

 

  • • เรำแนะนำให้ใช้ผ้ำอ้อมคุณภำพสูงที่ช่วยให้ลูกน้อยเคลื่อนไหวได้อย่ำงอิสระ ปล่อยให้ผิวของทำรกได้หำยใจ และซึมซับควำมชื้นได้ทันท่วงที เช่นเดียวกับ Molfix
  • • ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เมื่ออำกำศอบอุ่น หรือในสภำพแวดล้อมในบ้ำนที่อบอุ่นในฤดูหนำว ให้หำโอกำสถอดผ้ำอ้อมของทำรกออกและปล่อยให้อำกำศบริสุทธิ์สัมผัสผิวหนังของทำรก
  • • ให้นมลูกให้นำนที่สุด น้ำนมแม่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของทำรกต่อกำรติดเชื้อโดยทั่วไป วิธีนี้จะทำให้ควำมต้องกำรยำปฏิชีวนะของทำรกลดลงและจะหลีกเลี่ยงผื่นที่เกิดจำกยำปฏิชีวนะได้
  • • หำกคุณเริ่มสังเกตเห็นอำกำรผื่นขึ้นเมื่อคุณให้อำหำรเสริมในอำหำรของลูกน้อย ให้ตัดอำหำรที่เป็นกรดออกทันที เช่น มะเขือเทศ ผักโขม ส้ม และอื่นๆ
  • • หำกลูกน้อยของคุณเป็นผู้หญิง ให้ทำควำมสะอำดก้นของเธอจำกด้ำนหน้ำไปด้ำนหลังเพื่อป้องกันเธอจำกกำรติดเชื้อ
  • • หำกมีพี่เลี้ยงเด็กหรือเจ้ำหน้ำที่รับเลี้ยงเด็กคอยดูแลลูกน้อยของคุณ โปรดเตือนพี่เลี้ยงเด็กให้ปฏิบัติตำมมำตรกำรที่กล่ำวถึงในที่นี้

 

เนื้อหาโดย: ZNN Network www.znnnetwork.com

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน