การคลอดทางช่องคลอด

 การคลอดทางช่องคลอด

ระยะนี้ครอบคลุมระยะเวลาจนถึงปากมดลูกซึ่งปิดอยู่ตลอดการตั้งครรภ์ โดยขยายเต็มที่ (10 ซม.) โดยใช้การหดตัว ระยะนี้เป็นช่วงของการคลอดที่นานที่สุด (อาจใช้เวลาประมาณ 8 ถึง 10 ชั่วโมง)

การคลอดทางช่องคลอด

ขั้นที่ 1

ระยะนี้ครอบคลุมระยะเวลาจนถึงปากมดลูกซึ่งปิดอยู่ตลอดการตั้งครรภ์ โดยขยายเต็มที่ (10 ซม.) โดยใช้การหดตัว ระยะนี้เป็นช่วงของการคลอดที่นานที่สุด (อาจใช้เวลาประมาณ 8 ถึง 10 ชั่วโมง)

ระยะที่ 1 แบ่งเป็นระยะเริ่มต้นและระยะกระตุ้น

ระยะเริ่มต้น: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสตรีที่คลอดบุตรเป็นครั้งแรก นี่เป็นระยะที่ยาวที่สุดของทั้งระยะการคลอดและระยะแรกเริ่ม การหดตัวมีไม่บ่อยและไม่แรงในช่วงนี้ การดาเนินการนี้อาจใช้เวลาสองสามชั่วโมงหรือหลายวัน หากไม่มีอาการอื่น ไม่จาเป็นต้องไปโรงพยาบาล

ระยะกระตุ้น: ว่าที่คุณแม่จะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้โดยความถี่ของการหดตัวและความรุนแรงของความเจ็บปวดมีการเพิ่มขึ้น ขอแนะนาให้ไปโรงพยาบาลเมื่อการหดตัวเริ่มมาในช่วงเวลาน้อยกว่า 5 นาที อย่างไรก็ตาม ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันทีหากมีน้าเดินหรือมีเลือดออกในช่วงนี้

เมื่อสิ้นสุดระยะแรก หรืออีกนัยหนึ่งเมื่อปากมดลูกขยายเป็น 8-9 ซม. ว่าที่คุณแม่รู้สึกว่าเป็นต้องออกแรงขณะหดตัว หากแพทย์อนุญาต คุณแม่สามารถเริ่มเบ่งได้

ขั้นที่ 2

ระยะนี้ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่การขยายปากมดลูกจนถึงการคลอดของทารก อาจใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึง 1.5 ชั่วโมง แรงเบ่งจากแม่อาจทาให้ระยะเวลาของช่วงเวลานี้สั้นลง การเบ่งจะมีผลก็ต่อเมื่อทาตามเทคนิคเท่านั้น

การเบ่งก่อนเวลาอันควรอาจทาให้เกิดอาการบวมน้าที่เนื้อเยื่อและทาให้แม่เหนื่อยอีกด้วย

เทคนิคการเบ่ง: เมื่อมีความรู้สึกที่จะเบ่งถึงขีดสุดพร้อมด้วยการหดตัวที่รุนแรง คุณแม่จะต้องหายใจเข้าลึก โดยไม่ปล่อย ต้องวางคางบนอกและเริ่มเบ่งอย่างแรง เมื่อออกแรงบริเวณสะโพกและเอวให้โค้งงอเป็นรูปตัว “C” แล้วแม่ก็เบ่งทารกออกโดยสุดแรงที่เธอจะเกรงไว้ที่ทวารหนัก การเบ่งจะต้องดาเนินต่อไปตลอดการหดตัวและแม่ควรผ่อนคลายและหยุดเบ่งเมื่อการหดตัวลดลง เมื่อศีรษะของทารกออกมาแล้ว คุณแม่จะได้รับคาสั่งว่าอย่าเบ่งทั้ง ที่จาเป็นต้องเบ่งต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้ตึงเตรียดเกิดไป ให้หายใจเข้าและหายใจออกทางปากแรง และสั้น

ขั้นที่ 3

นี่เป็นช่วงหลังคลอดจนกว่ารกจะถูกขับออก โดยปกติจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมง อย่างมากที่สุดก็หนึ่งชั่วโมง หลังจากที่รกถูกขับออกมาแล้ว จะตรวจดูว่ารกหลุดออกจากมดลูกจนหมดหรือไม่ หากเศษรกหลงเหลืออยู่ในโพรงมดลูก จะทาให้เลือดออกและติดเชื้อได้ และหากมีการผ่าตัดบน perinium ให้ทาการเย็บแผล โดยทั่วไปแล้ว คุณแม่จะรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข และเหนื่อยมากในระยะนี้ ต่อมาคุณแม่ได้รับการทาความสะอาด ตรวจเลือด และย้ายกลับห้อง ในช่วงสองสามชั่วโมงแรกจะมีการตรวจหาการเลือดออก ความดันโลหิต ชีพจร และสัญญาณชีพอื่น ของเธอเป็นประจา

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน