จุดลงตัวของการให้นมลูกน้อยระหว่างเดินทาง

 จุดลงตัวของการให้นมลูกน้อยระหว่างเดินทาง

ของขวัญล้ำค่ำที่สุดที่มอบให้คุณหลังจำกลูกน้อยของคุณคือนมแม่ที่ร่ำงกำยของคุณผลิต สำรอำหำรที่หำตัวจับยำกนี้ยังคงเป็นประโยชน์ต่อ

 

ของขวัญล้ำค่ำที่สุดที่มอบให้คุณหลังจำกลูกน้อยของคุณคือนมแม่ที่ร่ำงกำยของคุณผลิต สำรอำหำรที่หำตัวจับยำกนี้ยังคงเป็นประโยชน์ต่อลูกของคุณแม้หลังจำกที่เธอคุ้นเคยกับอำหำรแข็งแล้ว นมแม่จะมีส่วนช่วยในกำรพัฒนำสุขภำพของลูกคุณต่อไป นอกจำกนี้ ของขวัญชิ้นนี้คือสิ่งที่คุณสำมำรถแบ่งปันกับลูกของคุณได้ทุกที่ทุกเวลำ ซึ่งคำแนะนำของเรำจะทำให้ชีวิตของคุณง่ำยขึ้น

ในระหว่ำงกำรเดินทำง คุณสำมำรถให้นมลูกหรือให้นมที่เก็บไว้แก่เธอได้ เพื่อหลีกเลี่ยงควำมรู้สึกอึดอัด โดยคุณสำมำรถใช้ผ้ำผืนหนึ่งเพื่อปกปิดตัวเองขณะให้นมลูก และเลือกที่นั่งริมหน้ำต่ำงบนเครื่องบิน เพรำะแบบนี้จะให้พื้นที่ในกำรเคลื่อนไหวที่กว้ำงขึ้น หรือใช้ห้องน้ำของยำนพำหนะที่คุณเลือกเดินทำง ในกำรให้นมลูกหรือปั๊มนมของคุณก็ได้

จัดหาเครื่องมือที่จาเป็นสาหรับการขนส่ง

คุณสำมำรถพกพำน้ำนมแม่ที่ปั๊มเก็บไว้ไปกับคุณในแบบถ้วยหรือถุงพิเศษที่ออกแบบมำเพื่อจุดประสงค์นี้ อย่ำงไรก็ตำม เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้นมที่ปั๊มแล้วค้ำง คุณต้องเก็บไว้ในเครื่องทำควำมเย็นแบบพกพำที่บรรจุน้ำแข็งไว้ข้ำงใน น้ำนมแม่จะคงควำมสดได้นำนถึง 24 ชั่วโมงในเครื่องทำควำมเย็นประเภทนี้ อย่ำลืมเขียนวันที่ลงบนถ้วยหรือถุงที่คุณใช้เก็บน้ำนมแม่ด้วยล่ะ สิ่งนี้จะช่วยให้แน่ใจว่ำได้เลือกถุงใส่นมที่จะใช้ตำมลำดับวันที่และควบคุมควำมสดของนมไว้ได้

ข้อแนะนาการเดินทางบนเครื่องบิน

หำกคุณกำลังจะเดินทำงโดยเครื่องบิน คุณต้องแน่ใจว่ำคุณรู้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในกำรขนถ่ำยของเหลวที่สนำมบินและปริมำณน้ำนมแม่ที่คุณสำมำรถนำติดตัวไปด้วยได้ เพื่อหลีกเลี่ยงกำรสูญเสียน้ำนมแม่ที่คุณใช้ในกำรปั๊ม ซึ่งมีค่ำเท่ำกับทองคำสำหรับคุณ กฎเกณฑ์อำจแตกต่ำงกันไปในแต่เมืองและประเทศที่คุณเยี่ยมชม

ระหว่ำงกำรเดินทำงทำงอำกำศ คุณควรเลือกให้นมลูกระหว่ำงที่เครื่องขึ้นและลง ด้วยวิธีนี้จะช่วยลดแรงกดในหูของทำรกและหลีกเลี่ยงควำมรู้สึกไม่สบำยหรือควำมเจ็บปวดสำหรับเธอ

มือสะอาด

เนื่องจำกคุณจะถูกรำยล้อมไปด้วยฝูงชนในสถำนที่ที่มีเชื้อโรคมำกมำย คุณควรล้ำงมือหรือใช้น้ำยำฆ่ำเชื้อที่มือก่อนปั๊มน้ำนมหรือให้นมลูก

หำกคุณกำลังเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัว คุณสำมำรถวำงแผนสถำนที่ที่คุณจะหยุดปั๊มนมหรือให้นมลูกได้ล่วงหน้ำได้

เนื้อหาโดย: ZNN Network www.znnnetwork.com

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน