ข้อเสนอแนะที่น่ารักสาหรับชั่วโมงแห่งการนอนหลับอย่างมีความสุข

ข้อเสนอแนะที่น่ารักสาหรับชั่วโมงแห่งการนอนหลับอย่างมีความสุข

ตอนนี้ลูกวัย 2 ขวบของคุณกำลังตระหนักถึงตัวเองและสิ่งแวดล้อมที่เขำ/เธออำศัยอยู่มำกขึ้น เขำ/เธอกระตือรือร้นที่จะค้นพบสิ่งรอบตัวมำกขึ้นและค่อน

 

ตอนนี้ลูกวัย 2 ขวบของคุณกำลังตระหนักถึงตัวเองและสิ่งแวดล้อมที่เขำ/เธออำศัยอยู่มำกขึ้น เขำ/เธอกระตือรือร้นที่จะค้นพบสิ่งรอบตัวมำกขึ้นและค่อนข้ำงยืนกรำนที่จะตัดสินใจด้วยตัวเอง บำงครั้งเขำ/เธออำจขยี้ตำและหำวมำกแต่ยังคงต่อสู้กับกำรหลับ และในบำงครั้งเขำ/เธออำจกลำยเป็นคนสมำธิสั้นและไม่แสดงอำกำรง่วงนอน ลูกของคุณมีควำมสุขที่จะแสดงควำมอยำกรู้อยำกเห็นของเขำ/เธอต่อหน้ำของแปลกใหม่และแสดงควำมเป็นตัวของตัวเองออกมำ เขำ/เธอไม่อยำกนอนเพรำะกลัวสิ่งที่เขำ/เธอจะพลำดและไม่ชอบเข้ำนอนเมื่อพ่อแม่ของเขำ/เธอยังคงตื่นอยู่

ในขณะที่ลูกของคุณทดสอบควำมตั้งใจของตนต่อคุณ คุณต้องกำรให้เขำ/เธออยู่กับเวลำนอนของเขำ/เธอเพรำะมันจะดีต่อสุขภำพและเป็นประโยชน์ต่อลูกของคุณมำกขึ้น และคุณก็ต้องกำรเวลำกับตัวเองและใช้เวลำกับคู่รักของคุณ ทำงเรำมีข้อเสนอแนะที่น่ำรักและน่ำพึงพอใจในเรื่องนี้

ข้อเสนอแนะที่ 1: สอนให้เธอผล็อยหลับไปเอง

ลูกของคุณอำจหลับได้ง่ำยขึ้นและรบกวนกำรนอนหลับน้อยลงหำกเธอเรียนรู้วิธีสงบสติอำรมณ์เมื่อเข้ำนอนหรือตื่นกลำงดึก คุณสำมำรถเริ่มต้นได้ด้วยกำรสร้ำงกิจวัตรก่อนนอนซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมในตัว ตัวอย่ำงเช่น กิจวัตรก่อนนอนอำจรวมถึงกำรอำบน้ำ แปรงฟัน ดื่มนม และอ่ำนหนังสือบนเตียงก่อนนอน กิจวัตรนี้จะทำให้ลูกของคุณพร้อมสำหรับกำรเข้ำนอน คุณสำมำรถช่วยให้ลูกหลับได้เองโดยบอกเธอก่อนออกจำกห้องว่ำคุณจะตรวจดูเธอและ/หรือจูบเธอทุกห้ำนำที

คำแนะนำเพิ่มเติม: ให้ออกจำกห้องของเธอเป็นขั้นเป็นตอน (เริ่มแรกยืนข้ำงเตียงของเธอ จำกนั้น ที่ประตู และสุดท้ำยนอกประตูเพื่อรอให้เธอหลับ) และใช้ของเล่นนุ่ม ที่เธอสำมำรถกอดขณะหลับได้เช่นเดียวกับตุ๊กตำนุ่ม เช่นเดียวกับแสงไฟตอนกลำงคืนที่ส่องไปรอบ ตัวเธอก็สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำมีประโยชน์เช่นกัน

นอกจำกนี้ กำรเตรียมพร้อมเพื่อช่วยรับมือพฤติกรรมก่อนนอนของลูกคุณอำจช่วยให้กระบวนกำรนี้ง่ำยขึ้น วำงแก้วน้ำข้ำงเตียงของเธอ ถำมเธอว่ำเธอต้องกำรใช้ห้องน้ำอีกไหม และกอดเธอเพิ่มไปอีกสักหน่อยจนไปถึงจูบรำตรีสวัสดิ์ที่คุณให้

คาแนะนา 2: ให้ลากเส้นแต่ปล่อยให้เขา/เธอเลือกเอง

คุณสำมำรถนับรวมเขำ/เธอไว้ในกำรตัดสินใจของคุณเกี่ยวกับช่วงเวลำก่อนนอนได้ ตัวอย่ำงเช่น เขำ/เธอสำมำรถเลือกหนังสือนิทำนที่คุณจะอ่ำนได้ คุณสำมำรถเสนอทำงเลือกชุดนอนให้เขำ/เธอได้ และปล่อยให้เขำ/เธอเลือกชุดนอนที่เขำ/เธอต้องกำรใส่

คำแนะนำเพิ่มเติม: ให้เสนอทำงเลือกได้ไม่เกินสองทำงเลือกเท่ทำนั้น มันสำคัญที่คุณยอมรับทั้งสองทำงเลือก ตัวอย่ำงเช่น อย่ำถำมคำถำมที่คุณรู้คำตอบอยู่แล้วกับลูก เช่นหนูอยำกไปนอนแล้วหรือยังคุณอำจต้องเริ่มกระบวนกำรทั้งหมดตั้งแต่ต้น ถ้ำเขำ/เธอพูดว่ำ "ไม่" แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณสำมำรถถำมคำถำมกับเขำ/เธอได้ดังนี้: “หนูอยำกเข้ำนอนตอนนี้หรืออีก 5 นำที

คาแนะนา 3: ย้ายเธอไปที่เตียงที่ใหญ่กว่า

หลังจำกที่ลูกของคุณอำยุ 3 ขวบ เปลที่เธอใช้มำจนถึงตอนนั้นอำจเริ่มเล็กและคับแคบไป กำรย้ำยเธอไปที่เตียงที่ใหญ่ขึ้นทั้งควำมกว้ำงและควำมยำวอำจทำให้เวลำนอนสนุกสนำนและสบำยขึ้นและช่วยบรรลุจุดประสงค์ของคุณ คุณสำมำรถเลือกและซื้อเตียงของเธอด้วยกันได้ สิ่งนี้อำจทำให้เธอมีควำมกระตือรือร้นมำกขึ้นในแง่ของกำรนอนบนเตียงของเธอเอง

คาแนะนา 4: รักษาความสงบและยืนหยัดอย่างมั่นคง

หำกเขำ/เธอตอบสนองด้วยกำรร้องไห้ พยำยำมทำให้เขำ/เธอสงบลงโดยพูดคุยกับเขำ/เธอด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล อธิบำยให้เขำฟังว่ำเป็นเวลำเข้ำนอนและช่วยให้เขำผ่อนคลำยด้วยกำรพูดคุยกับเขำ/เธอ คุณสำมำรถเข้ำห้องของเขำ/เธอในช่วงเวลำสั้นๆ แล้วปล่อยให้เขำ/เธออยู่คนเดียวอีกครั้ง หำกเขำ/เธอยังคงร้องไห้และกรีดร้อง คุณสำมำรถที่จะลดควำมถี่ของกำรเข้ำไปห้องของเขำ/เธอได้ และทุกครั้งที่คุณไปหำเขำ/เธอ คุณก็สำมำรถพูดคุยและจูบเขำ/เธอและออกจำกห้องอีกครั้ง

เนื้อหาโดย: ZNN Network www.znnnetwork.com

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน